Algemen Voorwaarden Kreeft Opleidingen BV / Kreeft beroepsopleidingen BV

 1. Artikel 1. Begripsbepalingen
 2. Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
 3. Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
 4. Artikel 4. Aanduidingen, informatie, capaciteit
 5. Artikel 5. Dienstverlening
 6. Artikel 6. Prijzen, kosten, inschakeling derden, inwinnen informatie
 7. Artikel 7. Overmacht
 8. Artikel 8. Betaling
 9. Artikel 9. Contractovername
 10. Artikel 10. Annulering
 11. Artikel 11. Aansprakelijkheid
 12. Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst
 13. Artikel 13. Geheimhouding
 14. Artikel 14. Slotbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen
De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis:

 • Dienst(en): een door Kreeft aangeboden dan wel geleverde dienst op het gebied van opleidingen en advies op het gebied van verkeer, transport, logistiek, arbo en veiligheid of aanverwante werkzaamheden;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Kreeft opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Dienst(en) op het gebied van opleidingen en advies op het gebied van verkeer, transport, logistiek, arbo en veiligheid of aanverwante werkzaamheden;
 • Kreeft: Kreeft Opleidingen BV / Kreeft Beroepsopleidingen BV
 • Partijen: Kreeft en de Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

 • 2.1
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (wijzigingen in de) overeenkomsten welke Kreeft met de Opdrachtgever is aangegaan, inclusief de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten, alsmede op daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en opdrachtbevestigingen.
 • 2.2
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
 • 2.3
  De Algemene Voorwaarden kunnen door Kreeft te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door Kreeft te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand.
 • 2.4
  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Kreeft nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • 2.5
  Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Kreeft schriftelijk akkoord zijn bevonden. 2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op eventueel in de toekomst tussen Kreeft en de Opdrachtgever nieuw te sluiten overeenkomsten.
 • 2.7
  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Kreeft en de Opdrachtgever, conform bepaling 2.1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen (bij de Overeenkomst), geldt de volgende rangorde:

1) de Overeenkomst;
2) de Bijlagen;
3) de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 • 3.1
  Alle aanbiedingen en/of offertes van Kreeft zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand vanaf offertedatum of bij het ontbreken daarvan de datum van de aanbiedingsbrief van de offerte.
 • 3.2
  Kreeft is pas gebonden indien en zodra zij de opdracht, order of aanvraag betreffende het leveren van een Dienst schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Kreeft behoudt zich het recht voor om de opdracht ter zake het leveren van een Dienst te weigeren. Kreeft is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige kosten, directe of indirecte schade die uit een dergelijke weigering voortvloeien.
 • 3.3
  Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Kreeft dienen binnen vijf (5) werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Kreeft te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de afspraken tussen Partijen juist en volledig weer te geven en de Opdrachtgever daaraan gebonden is.
 • 3.4
  Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Kreeft alleen indien Kreeft dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4. Aanduidingen, informatie, capaciteit

 • 4.1
  Alle opgaven door Kreeft van capaciteit, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Kreeft verleent ter zake geen garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Kreeft, is Kreeft niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Kreeft tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Kreeft.
 • 4.2
  Kreeft is niet gebonden door beschrijvingen, reclamemateriaal en op haar website weergegeven informatie en aanbiedingen.
 • 4.3
  Kreeft behoudt zich het recht voor om eigenschappen van haar Diensten te wijzigen onder de voorwaarde dat er dientengevolge geen kwaliteitsverlies voor de Opdrachtgever zal zijn.

Artikel 5. Dienstverlening

 • 5.1
  Dienstverlening door Kreeft omvat de in de overeenkomst beschreven Diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Kreeft en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 5.2
  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kreeft aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Kreeft worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kreeft zijn verstrekt, heeft Kreeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 5.3
  De Opdrachtgever verleent (de medewerkers van), voor zover relevant, Kreeft toegang tot haar organisatie indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.
 • 5.4
  Opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijnen. In geval van dreigende overschrijding van een termijn, zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Kreeft op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Kreeft de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 • 5.5
  Wanneer Kreeft de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Kreeft aanvaardt geen (hoofdelijke) aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6. Prijzen, kosten, inschakeling derden, inwinnen informatie

 • 6.1
  Door Kreeft opgegeven en met Kreeft overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 • 6.2
  Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Kreeft gerechtigd de prijzen voor haar Diensten dienovereenkomstig aan te passen.
 • 6.3
  Kreeft behoudt zich , in aanvulling op bepaling 6.2, het recht voor tarieven te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Kreeft binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht.
 • 6.4
  Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Kreeft daartoe aanleiding geeft, kan Kreeft nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Kreeft de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
 • 6.5
  Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven, tenzij anders overeengekomen. Indien door Kreeft, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld voor de aan Opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien het noodzakelijk is (medische) informatie in te winnen bij derden, komen kosten in verband met inwinning van deze informative voor rekening van Opdrachtgever, ook indien hierover voorafgaand geen overleg heeft plaatsgevonden. Vorenstaande is ook van toepassing in geval van inschakeling van derden op grond van (wettelijke) regelingen.

Artikel 7. Overmacht

 • 7.1
  Onder overmacht wordt verstaan: feiten en omstandigheden die de (ongestoorde) nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Kreeft zijn toe te rekenen of binnen de risicosfeer van Kreeft vallen.
 • 7.2
  Indien Kreeft door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 • 7.3
  Indien sprake is van een overmachtsituatie is Kreeft bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan vier (4) weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
 • 7.4
  Indien Kreeft bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel van haar Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Betaling

 • 8.1
  Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de betalingstermijn van door Kreeft verzonden facturen 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
 • 8.2
  Wanneer de voornoemde betalingstermijn wordt overschreden, is Kreeft gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling wettelijke (handels)renteaan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 8.3
  Indien na aanmaning betaling achterwege blijft, is de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-.Indien Kreeft kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.
 • 8.4
  Kreeft is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks sommatie betaling van een factuur uitblijft.
 • 8.5
  Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Kreeft is ontvangen.
 • 8.6
  Eventuele gerechtelijke kosten en enige andere directe en/of indirecte schade voorvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingsverplichting van de Opdrachtgever aan Kreeft komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 • 8.7
  Betaling door de Opdrachtgever dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.
 • 8.8
  De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum.

Artikel 9. Contractovername

 • 9.
  De Opdrachtgever verleent Kreeft op voorhand toestemming om de rechten en plichten die voor haar uit de overeenkomst vloeien aan een derde over te dragen.

Artikel 10. Annulering

 • 10.1
  Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 • 10.2
  Voor inschrijvingen door consumenten bij Kreeft Beroepsopleidingen BV geldt voor de inschrijver een bedenktijd van 14 dagen, binnen deze termijn is de inschrijving kosteloos te annuleren.
 • 10.3
  Bij annulering door Opdrachtgever van door Kreeft te leveren Diensten binnen 10 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering door Opdrachtgever van door Kreeft te leveren Diensten vóór 10 werkdagen voor de te leveren Diensten is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 • 10.4
  Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van Kreeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • 11.1
  De aansprakelijkheid van Kreeft is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Kreeft in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 • 11.2
  Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Kreeft aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Kreeft beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.
 • 11.3
  In afwijking van hetgeen hierboven in artikel 11.2. is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd van langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • 11.4
  De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kreeft of haar ondergeschikten.
 • 11.5
  Kreeft is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • 11.6
  Aansprakelijkheid van Kreeft wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Kreeft onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Opdrachtgever Kreeft een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Kreeft ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kreeft in staat is adequaat te reageren.
 • 11.7
  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kreeft meldt.
 • 11.8
  De Opdrachtgever vrijwaart Kreeft tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Kreeft zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Opdrachtgever van de door Kreeft geleverde Dienst(en) is gemaakt.
 • 11.9
  De Opdrachtgever vrijwaart Kreeft voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever.
 • 11.10
  Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Kreeft niet binnen zes maanden na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

 • 12.1
  Kreeft is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Kreeft verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 • 12.2.
  Kreeft is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 • 12.3.
  Zowel Opdrachtgever als Kreeft kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13. Geheimhouding

 • 13.1
  Kreeft en de Opdrachtgever zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze overeenkomst hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 • 13.2
  De in artikel 14.1 beschreven geheimhoudingsplicht zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken werknemers en aan door hen ingeschakelde derden.
 • 13.3
  De geheimhoudingsplicht blijft nog drie (3) jaar na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 14.1
  Op alle overeenkomsten die door Kreeft worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2
  Geschillen tussen Opdrachtgever en Kreeft over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door Kreeft te leveren of geleverde diensten worden voorgelegd aan de bevoegde sector van de Rechtbank te Assen.
 • 14.3
  Kreeft is bevoegd, in afwijking van het bepaalde in 14.2, om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Klant te wenden.

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in