Klachten en Geschillenregeling Kreeft Opleidingen BV / Kreeft Beroepsopleidingen BV

Klachten

De leerling / opdrachtgever die klachten heeft ten aanzien van de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Kreeft Opleidingen BV / Kreeft Beroepsopleidingen BV, De Stroom 1, 7901 TG Hoogeveen of per mail Lucas@kreeftopleidingen.nl
Op uw klacht, die vertrouwelijk wordt behandeld, wordt uiterlijk binnen 2 weken gereageerd. Indien het niet mogelijk is om binnen de termijn te reageren, dan wordt u daarvan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht, er wordt dan een indicatie gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te geven. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van de vastgestelde termijn van 2 jaar bewaard.

Bemiddeling- en Geschillenregeling

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en Kreeft Opleidingen, beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau (Postbus 1100, 3800 DC Bunnik, tel. 0900-2692258, € 0,30 per minuut).
Indien bemiddeling voor één of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil, op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie (p/a Kosterijland 15, 3961 AJ Bunnik). Het regelement is te verkrijgen bij de BOVAG te Bunnik.

Contactformulier

 

Haal snel je
Heftruckcertificaat
Schrijf je nu in